وکیل تخریب اموال  : مطابق قانون مجازات اسلامی جرم تخریب اموال دارای دو نوع بوده :

  • نخست تخریب اموال خصوصی مجازاتی 6 ماه تا 3 سال را در پی دارد
  • دوم تخریب اموال دولتی و یا عمومی که مجازات آن 3 ماه تا 10 سال است

اما باید توجه داشت تخریب اموال می بایست چه در خصوص اموال دولتی و چه خصوصی وصف مالیت داشتن آن شی رعایت گردد .
به عنوان مثال تنه درخت خشکیده ای که متعلق به شخصی است و یا متعلق به اموال عمومی است دارای مالیت نبوده فلذا کندن آن یا حکاکی بر روی آن جرم تلقی نمی گردد .

 

اصولا حقوقدانان معتقدند موضوع تخریب باید دارای ارزش ریالی باشد و بتوان اینطور تصور کرد با تخریب ، فرد مالباخته متضرر شده است

.تخریب

چه افعالی در جرم تخریب مهم است ؟

هرچند قانون گذار مصادیقی از اقدامات مخرب را عنوان کرده لیکن در عمل هر فعلی که موجبات ایجاد آسیب به اموال را فراهم آورد مصداق تخریب می باشد .

آیا جلوگیری نکردن از اقدامی (ترک فعل) هم تخریب است ؟

به عنوان مثال اگر فردی ببیند که سیل در حال آمدن است و اموال شخصی نیز در خیابان است ، اگر این فرد اقدام به جابجایی این اموال ننماید مرتکب جرمی نشده است و یا در مثال معروف که فردی در حال مشاهده عبور قطار است اما بر ریل قطار سنگی قرار گرفته است اگر این فرد سنگ را از روی ریل قطار به بیرون نیاندازد قطار خسارت می بیند اما این اقدام را نمی توان تخریب قلمداد کرد .

تخریب مادی و تخریب معنوی

همانطور که میدانیم در زبان فارسی تخریب دارای دو وجه بوده تخریب مادی و دیگری تخریب معنوی و یا تخریب اعتباری که مثال واضح و روشن آن در تخریب معنوی از بین بردن اعتبار افراد در فضای مجازی یا مطرح نمودن ایرادات نگارش یک نویسنده در مجامع عمومی را می توان بر شمرد که با توجه به وجود قوانین خاص در این خصوص این اقدامات را نمی توان از مصادیق تخریب دانست .

وکیل جرم تخریب

با توجه به تغییرات قانون مجازات اسلامی و تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات تخریب اموال خصوصی به 2 بخش تقسیم شده است

  1. تخریب اموال بالای 10 میلیون تومان که مانند سابق حبس 6 ماه تا 3 سال را دارد
  2. تخریب اموال کمتر از 10 میلیون تومان که در این صورت مجازات به جزای نقدی تبدیل می گردد

همانطور که بیان گردید وکیل تخریب در مقام دفاع از متهم به راحتی میتواند با برآورد ارزش ریالی مال موضوع تخریب فرد را از تحمل مجازات حبس رهایی دهد البته باید توجه در سابق با توجه به بی اهمیت بودن ارزش اموال موضوع تخریب هیچ تحقیقی از آن در مرحله دادسرا صورت نمی گرفت اما امروز پرونده های اجرای حکم نیز مجدد برای ارزش گذاری اموال موضوع تخریب به کارشناسی ارجاع می گردد بدیهی است در صورتی که ارزش اموال کمتر از 10 میلیون تومان بوده مجازات می بایست به جزای نقدی تغییر یابد